\
phone:+91-74044-02030

28 DECEMBER DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ

Score 60 % to download pdf.

Top 20 Student Name

maximum of 15 points

Pos. Name Date Points Result %
1 Ganesh 2018-12-28 06:46:20 15 100.00
2 Ganesh k yadav 2018-12-28 06:48:02 15 100.00
3 Tushir kashyap 2018-12-28 06:48:03 15 100.00
4 S.Barsena 2018-12-28 06:48:25 15 100.00
5 Anchal nagar 2018-12-28 06:50:08 15 100.00
6 Pooja meena 2018-12-28 06:51:42 15 100.00
7 ASHOK KUMAR 2018-12-28 06:52:26 15 100.00
8 Manish kumar 2018-12-28 06:52:54 15 100.00
9 Ravinesh Kumar 2018-12-28 06:52:55 15 100.00
10 Anjali 2018-12-28 06:53:34 15 100.00
11 mayank pal 2018-12-28 06:54:15 15 100.00
12 Nitin 2018-12-28 06:55:39 15 100.00
13 Alok Raj 2018-12-28 06:56:57 15 100.00
14 Manish Kumar 2018-12-28 06:58:32 15 100.00
15 Nishant kumar 2018-12-28 06:58:43 15 100.00
16 Akanksha mahaja 2018-12-28 07:02:07 15 100.00
17 Aman singh 2018-12-28 07:02:26 15 100.00
18 kashika 2018-12-28 07:03:56 15 100.00
19 Kumod kumar 2018-12-28 07:04:28 15 100.00
20 Pragya gupta 2018-12-28 07:05:35 15 100.00

Share with friends: