\
phone:+91-74044-02030

27 DECEMBER CURRENT AFFAIRS QUIZ

Score 60 % to download pdf.

Top 20 Student Name

maximum of 14 points

Pos. Name Date Points Result %
1 Anchal nagar 2018-12-27 07:00:35 14 100.00
2 Manish Kumar 2018-12-27 07:01:46 14 100.00
3 M. KRUSH 2018-12-27 07:01:47 14 100.00
4 Akanksha mahaja 2018-12-27 07:02:43 14 100.00
5 Dileswar sahu 2018-12-27 07:02:43 14 100.00
6 Shrawan kumar 2018-12-27 07:03:08 14 100.00
7 YASH AGARWAL 2018-12-27 07:03:52 14 100.00
8 Nishant 2018-12-27 07:04:05 14 100.00
9 Shirin khan 2018-12-27 07:05:25 14 100.00
10 SURYA 2018-12-27 07:05:35 14 100.00
11 Sangita 2018-12-27 07:06:12 14 100.00
12 Shashank pal 2018-12-27 07:07:16 14 100.00
13 MD Faizyab Akhlaq 2018-12-27 07:10:11 14 100.00
14 Anil 2018-12-27 07:10:14 14 100.00
15 R P Tiwari 2018-12-27 07:10:47 14 100.00
16 Tushir kashyap 2018-12-27 07:11:07 14 100.00
17 Manish kumar 2018-12-27 07:11:28 14 100.00
18 Ashutosh faku 2018-12-27 07:15:03 14 100.00
19 ASHOK KUMAR 2018-12-27 07:16:16 14 100.00
20 Anshu Bharti 2018-12-27 07:16:22 14 100.00

Share with friends: