\
phone:+91-74044-02030

25 DECEMBER CURRENT AFFAIRS QUIZ

Score 60 % to download pdf.

Top 20 Student Name

maximum of 15 points

Pos. Name Date Points Result %
1 Sagir 2018-12-25 06:50:41 15 100.00
2 M. KRUSH 2018-12-25 06:50:45 15 100.00
3 Prakash kumar 2018-12-25 06:51:07 15 100.00
4 Abhishek 2018-12-25 06:52:28 15 100.00
5 Rohit Sharma 2018-12-25 06:55:34 15 100.00
6 Indrani kumari 2018-12-25 06:55:58 15 100.00
7 Sanjay singh 2018-12-25 06:56:06 15 100.00
8 Aditya raj 2018-12-25 06:56:44 15 100.00
9 Kumod kumar 2018-12-25 07:09:40 15 100.00
10 Keshav gurjar 2018-12-25 07:12:12 15 100.00
11 Raushan Raj 2018-12-25 07:16:13 15 100.00
12 Anjali Singh 2018-12-25 07:17:56 15 100.00
13 Rohit Kumar Tiw 2018-12-25 07:21:21 15 100.00
14 Awnish 2018-12-25 07:27:26 15 100.00
15 Rahul bisht 2018-12-25 07:27:58 15 100.00
16 Abdul L 2018-12-25 07:28:17 15 100.00
17 Kuldeep kanYan 2018-12-25 07:35:06 15 100.00
18 Manish Kumar 2018-12-25 07:35:10 15 100.00
19 Gaurav singh 2018-12-25 07:40:27 15 100.00
20 Priyanka 2018-12-25 07:40:35 15 100.00

Share with friends: