\
phone:+91-74044-02030

24 DECEMBER CURRENT AFFAIRS QUIZ

Score 60 % to download pdf.

Top 20 Student Name

maximum of 13 points

Pos. Name Date Points Result %
1 Sourav Thakur 2018-12-24 06:46:31 13 100.00
2 Prakash kumar 2018-12-24 06:49:30 13 100.00
3 Vikash kumar mi 2018-12-24 06:50:41 13 100.00
4 Adarsh Sharma 2018-12-24 06:52:21 13 100.00
5 Rohit Sharma 2018-12-24 06:53:09 13 100.00
6 Vipin kumar 2018-12-24 06:55:19 13 100.00
7 Govind 2018-12-24 06:58:14 13 100.00
8 Indrani kumari 2018-12-24 06:58:50 13 100.00
9 Rishabh Rajput 2018-12-24 06:59:03 13 100.00
10 Dileep gangwar 2018-12-24 07:02:34 13 100.00
11 Aryan raj 2018-12-24 07:03:13 13 100.00
12 NarenderReddyT 2018-12-24 07:09:03 13 100.00
13 Manoj kumar 2018-12-24 07:17:04 13 100.00
14 Md sanaul 2018-12-24 07:18:36 13 100.00
15 Vandana kaif 2018-12-24 07:19:13 13 100.00
16 Rohit Kumar Tiw 2018-12-24 07:20:09 13 100.00
17 Gaggi joshan 2018-12-24 07:33:29 13 100.00
18 Gopal bhardwaj 2018-12-24 07:34:56 13 100.00
19 Kuldeep kanYan 2018-12-24 07:38:05 13 100.00
20 Sagir 2018-12-24 07:41:51 13 100.00

Share with friends: