\
phone:+91-74044-02030

2 JANUARY DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ

Score 60 % to download pdf.

Top 20 Student Name

maximum of 10 points

Pos. Name Date Points Result %
1 SURYA 2019-01-02 06:32:52 10 100.00
2 Shristi singh 2019-01-02 06:34:05 10 100.00
3 R P Tiwari 2019-01-02 06:36:29 10 100.00
4 Tushir Kashyap 2019-01-02 06:37:24 10 100.00
5 Sandeep kashyap 2019-01-02 06:38:31 10 100.00
6 Ankit shukla 2019-01-02 06:41:03 10 100.00
7 Nishant kumar 2019-01-02 06:48:05 10 100.00
8 RINKU 2019-01-02 06:48:22 10 100.00
9 Bipasha Chaubey 2019-01-02 06:48:22 10 100.00
10 jagabandhu 2019-01-02 06:48:23 10 100.00
11 M. KRUSH 2019-01-02 06:48:27 10 100.00
12 Nidhi Dalal 2019-01-02 06:48:39 10 100.00
13 Ramdas Chaudhar 2019-01-02 06:48:42 10 100.00
14 Anchal nagar 2019-01-02 06:48:44 10 100.00
15 Manish kumar 2019-01-02 06:48:59 10 100.00
16 chanddep 2019-01-02 06:49:05 10 100.00
17 Sourabh bisht 2019-01-02 06:49:24 10 100.00
18 PANKAJ KUMAR MANDAL 2019-01-02 06:49:44 10 100.00
19 Vandana kaif 2019-01-02 06:50:02 10 100.00
20 ABHI 2019-01-02 06:50:04 10 100.00

Share with friends: